top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FUNDACIÓ NOUS CIMS, com a Responsable del Tractament i d'aquest lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, posa a la seva disposició la present política de privacitat amb la finalitat d'informar-lo, de manera detallada, sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i la informació que ens proporciona.

En aquesta política de privacitat li expliquem quals són els seus drets quant a la seva informació personal i la manera d'exercir-los. Addicionalment, en cas que necessiti dirigir-se a l'autoritat competent en matèria de protecció de dades, li proporcionem el contacte.

Nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD)
Si tiene cualquier tipo de consulta, duda o sugerencia en relación con cómo usamos sus datos personales, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, Áureos, Consultoría Legal y Tributaria a través de la dirección de correo electrónico xavi@aurisadvocats.com
Nosotros, los responsables del tratamiento de sus datos.
Identidad: FUNDACIÓN NOUS CIMS; NIF: G-66621350; Domicilio social: C/Entença 332-334, Planta 7, 08029 Barcelona, España; Teléfono: 677 92 02 50; Correo electrónico: lopd@nouscims.com

Quin tipus d'informació sobre Vostè podríem recollir?

 

Les dades personals que es recaptem dels usuaris i clients, es poden agrupar segons les següents categories:

 

 • Dades bàsiques i de contacte: com poden ser el nom, els cognoms, el nom d'usuari o identificador similar, el teu estat civil, titulació, data de naixement o gènere. Incloent també la teva adreça d'email i número de telèfon. També dades financeres i econòmiques de proveïdors i usuaris.

 • Dades dels joves que obtenen la beca: recaptem el seu nom, cognom, edat, data de naixement, DNI, NIE o Passaport, correu electrònic, direcció complerta, nom de l’escola, institut o entitat amb la qual està vinculat. Així mateix es recapta la seva autorització per a remetre informació i participar en grups de whatsapp i xarxes socials, i la seva autorització per a l'ús de les seves imatges.

 • Dades de progenitors o tutors legals dels menors becats: recaptem el seu nom i cognoms i DNI, NIE o passaport, correu electrònic, adreça completa. Així mateix es recapta la seva autorització perquè els menors puguin rebre informació i participar en grups de whatsapp i xarxes socials. També l'autorització per a l'ús de les imatges dels menors. També es pot recollir la seva informació econòmica o financera.

 • Dades professionals i d'ocupació: en aquesta categoria s'englobarien els seus interessos professionals i la seva identitat professional publicada en línia. Per exemple, el seu perfil de LinkedIn.

 • Dades tècniques: incloent l'adreça IP, dades de registre, navegador i versió utilitzats, la zona i ús horaris, tipus de plugins instal·lats en el seu navegador, sistema operatiu i altra tecnologia utilitzada durant l'accés a la nostra plataforma.

 • Dades del seu compte d'usuari: com el nom de perfil i contrasenya, històric de subscripcions/ compres, interessos, preferències, suggeriments remesos per vostè o qualsevol tipus d'enquesta que ens hagi respost.

 • Dades de navegació: inclou informació relativa a la seva manera de navegació quan visita la nostra plataforma.

 • Preferències de màrqueting i comunicació: recaptem les seves preferències per a rebre comunicacions comercials i notícies nostres, els consentiments atorgats per a això i el canal de la seva elecció.

 • Imatges captades per càmeres de videovigilància: aquí s'agrupen les imatges que podrien captar-se mitjançant càmeres de videovigilància en les nostres oficines.

 • Categories especials de dades: t'informem que FUNDACIÓ NOUS CIMS tracta categories especials de dades per a l'execució dels fins previstos en els àmbits d'actuació de la Fundació i orientats als següents col·lectius: joves vulnerables, persones afectades per un diagnòstic oncològic, familiars d'aquests col·lectius, persones o col·lectius en situació de pobresa, etc.

 • App Zingland : FUNDACIÓ NOUS CIMS disposa d'una app perquè tota la seva comunitat de becats pugui estar connectada. Per a registrar-se és necessari el correu electrònic i una contrasenya i acceptar els Termes i Condicions d'Ús que s'exposen en la pròpia plataforma.

 

Com recollim les seves dades personals?

Com a norma general, la major part de la seva informació personal ens la proporciona directament Vostè Ja sigui personalment en punts de venda físics, per telèfon, correu, formularis web o responent a enquestes. No obstant això, també podem obtenir informació de:

 

1. Els diferents projectes duts a terme en la Fundació.

2. D'una tercer que hagi recaptat prèviament el teu consentiment exprés per a això, com per exemple altres entitats sense ànim de lucre que es dediquen a obres o finalitats socials.

3. Fonts d'accés públic

4. De les cookies que habilitem en la nostra web – Per a informació ampliada sobre l'ús de les nostres cookies, pot visitar la nostra política de cookies.

5. Dels nostres sistemes d'accés a les instal·lacions, quan n'hi hagués. Com per exemple serien els registres d'entrada i recepció, els sistemes de fitxat en el cas d'empleats, càmeres de videovigilància, sistemes de comunicació i missatgeria instantània, email o xarxes socials.

 

Què pot ocórrer si no ens facilita la seva informació personal?

Quan estiguem obligats per llei a recollir les seves dades personals o, quan aquests resultin imprescindibles per a celebrar un contracte amb vostè, en el cas que no ens vulgui facilitar les seves dades personals, és possible que ens sigui impossible servir-li. En el cas eventual que ens vegem en la necessitat de cancel·lar la seva comanda per això, li notificarem primer quan fos necessari.

 

Amb quina finalitat tractem la seva informació personal?

Adjuntem una taula detallada amb la finalitat per a la qual recollim les seves dades i la base legal que ens legitima per a això.

Finalidad del tratamiento ¿Para qué recogemos su información?
Legitimidad legal para tratar su información personal
Registrarse como usuario web
(1) Consentimiento expreso del interesado (2) Ejecución contractual
Proporcionarle nuestros servicios
(1) Ejecución contractual (2) En interés legítimo propio (por ejemplo, para gestionar eventuales impagos)
Gestionar nuestra relación con nuestros clientes, que incluye: (1) Notificarle de cambios en nuestras condiciones de contratación o políticas (2) Solicitar que respondan una encuesta o valoren nuestros servicios
(1) Ejecución contractual (2) Cumplimiento de una obligación legal (3) En interés legítimo propio (para actualizar nuestros registros y conocer la opinión de nuestros clientes sobre nuestros servicios)
Remitir las comunicaciones comerciales, boletines, Newsletter y publicidad, por cualquier canal de comunicación
(1) Consentimiento expreso del interesado (2) En interés legítimo propio (siempre que no haya expresado su deseo de dejar de recibir comunicación, ‘opt-out’)
Responder a las consultas y/o proporcionar información requerida por el interesado.
(1) Interés legítimo propio (2) Ejecución contractual (3) Consentimiento del interesado (4) Cumplimiento de una obligación legal
Gestionar las interacciones de los usuarios en nuestras redes sociales
(1) Cumplimiento de una obligación legal (por ejemplo, para eliminar comentarios ofensivos, racistas, groseros o injuriosos; mantener un ambiente de respeto e integración, preservar la intimidad de menores, etc.) (2) Interés legítimo propio (cuando eliminamos publicidad de terceros de nuestras redes, por ejemplo)
Utilizar datos analíticos para mejorar la experiencia de navegación web/ uso de app, implementar estrategias de marketing y optimizar procesos de contratación mediante el uso de cookies.
(1) Interés legítimo propio (2) Consentimiento del interesado (al aceptar el uso de cookies analíticas, por ejemplo)
Administrar y proteger nuestro negocio y nuestra página web. Esto incluye la detección de problemas de navegación, análisis de datos, pruebas web/app, etc.
(1) Cumplimiento de una obligación legal (2) Interés legítimo propio (gestión de nuestra empresa, proveer de seguridad nuestras redes, prevenir el fraude, etc.)
Proveer de información personal a las autoridades o por requerimiento judicial.
Cumplimiento de una obligación legal.
Dotar de mayor seguridad nuestras instalaciones físicas (instalación de cámaras de CCTV/ videovigilancia, control de accesos)
En interés legítimo y en interés de terceros. Por ejemplo, para detectar la comisión de un acto nocivo para nuestros empleados o clientes.
Garantizar la seguridad en el puesto de trabajo, administración de personal y empleabilidad de candidatos.
(1) En cumplimiento de una obligación legal. (2) En interés legítimo, propio y de terceros. Para mejorar la experiencia de nuestros empleados en el ejercicio de sus funciones.

Amb qui podríem compartir les seves dades personals?

És possible que hàgim de compartir la seva informació personal, amb:

 • Altres projectes de la Fundació

 • Terceres empreses que subcontractem o proveïdors de serveis que emprem per proporcionar els nostres serveis. Per exemple, altres entitats sense ànim de lucre que es dediquen a obres o finalitats socials, etc. Proveïdors de passarel·les de pagament, magatzems o serveis de transport

 • Tercers que necessitem per a gestionar el nostre negoci. Per exemple, advocats, gestoria, informàtics.

 

Tots els proveïdors amb els quals treballem estan vinculats contractualment amb nosaltres. Podem garantir que compleixen amb totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar la teva informació personal, que utilitzaran les teves dades personals exclusivament per a les finalitats especificades, d'acord amb les nostres instruccions.

També compartirem informació personal amb els cossos i forces de seguretat quan la llei ens obligui a això.

 

On allotgem la teva informació personal?

Tota la informació que ens proporcioni, tant a través d'aquesta web com per altres vies o canals, serà allotjada en els servidors cloud d’Amazon Web Service. Aquests servidors estan allotjats dins de l'Espai Econòmic Europeu.

 

Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

 

Així mateix, l'informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s'ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a efectes de prescripció:

 

a) Regla General:

En virtut del que estableix l'article 30 del Codi de Comerç, i llevat altres criteris, tots els documents i / o informació de l'empresa es conservarà durant 6 anys.

Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

 

b) Terminis específics: 

La nostra empresa també ha de marcar uns terminis mínims en funció de la tipologia de dades que es tractin i atenent els diferents terminis de prescripció, que hauran conèixer cada un dels departaments.

En aquest quadre es relacionen els terminis de prescripcions que afecten o poden afectar la nostra organització:

Materia
Prescripción
Normativa
Laboral a efectos de infracciones
3 años
Art. 4.1 RD 5/2000
Seguridad Social a efectos de infracciones
4 años
Art. 4.2 RD 5/2000
Prevención de Riesgos Laborales a efectos de infracciones
5 años
Art. 4.3 RD 5/2000
Fiscal a efectos de deudas tributarias
4 años
Art. 66 Ley 58/2003
Fiscal a efectos de comprobaciones de cuotas compensadas o deducciones aplicadas
10 años
Art. 66 bis Ley 58/2003
Contable y mercantil
6 años
Art. 30 del CC
Delitos contra Hacienda Pública y Seguridad Social
10 años
Art. 131 LO 10/1995

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

Les nostres comunicacions

Tota la informació personal que ens comuniqui s'incorporarà als nostres sistemes d'informació. Si accepta la present política de privacitat, significa que atorga a Fundació Nous Cims el consentiment exprés al fet que realitzi les següents activitats i/o accions, mentre no ens indiqui el contrari:

 • A enviar-li comunicacions comercials, promocionals i de màrqueting directe per qualsevol mitjà de comunicació habilitat, per a informar-lo de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb nosaltres i el nostre grup.

 

 • A l'enviament de comunicacions per via electrònica, sempre que s'hagi subscrit al nostre NEWSLETTER i no s'hagi donat de baixa.

 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

Com deixar de rebre comunicacions de màrqueting (opt-out)?

En qualsevol moment pot revocar qualsevol consentiment exprés que ens hagi atorgat per a manar-li informació comercial. Per a això pot sol·licitar la seva baixa mitjançant l'opció (opt-out) quan estigui habilitada en la nostra app/web, o bé escrivint-nos un email amb l'assumpte “baixa” a lopd@nouscims.com

 

D'acord amb la LSSICE, mai realitzem SPAM, per tant, no li enviarem correus comercials si no han estat sol·licitats o autoritzats per Vostè No obstant això, en totes les nostres comunicacions, tindrà la possibilitat de revocar el seu consentiment.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

Responsabilitat de l'usuari - Declaració de veracitat

En facilitar-nos la seva informació personal a través de canals electrònics, l'usuari declara que és major de 14 anys i que totes les dades facilitades a Fundació Nous Cims són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l'usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.

 

Si ens envia el seu currículum

En el cas que ens vulgui fer arribar el seu CV a través de la nostra web/ correu electrònic, l'informem que les dades aportades seran tractats per a fer-li partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del seu perfil professional amb l'objectiu de seleccionar la candidatura més adequada per a l'eventual vacant.

No acceptem currículums remesos per altres canals (per exemple lliurats en mà en suport paper). En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit com més aviat millor, amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Els currículums es conservaran durant el termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció segura i a la supressió dels totes les dades incloses. Li garantim un total respecte a la confidencialitat. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, si desitja continuar participant en els possibles processos de selecció, haurà de remetre novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

 

Especial consideració als CV de joves becats

Els CV agregats a través de la plataforma per part dels joves becats són tractats per a fer-lo partícip dels processos de selecció de FUNDACIÓ NOUS CIMS, projectes vinculats a la Fundació o per terceres empreses que col·laborin amb aquesta. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Els currículums es conservaran durant el termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà la seva destrucció segura i a la supressió dels totes les dades incloses. Li garantim un total respecte a la confidencialitat. En aquest sentit, transcorregut l'esmentat termini, si desitja continuar participant en els possibles processos de selecció, haurà de remetre novament el seu currículum.

 

Com mantenim la seva informació segura?

Ens prenem molt de debò la protecció de les seves dades. Per aquest motiu, garantim la implementació de les mesures de seguretat, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, apropiades per a evitar que la seva informació es perdi accidentalment, s'utilitzi o s'accedeixi a ella malintencionadament.

Limitem l'accés a les seves dades a persones i entitats legitimades per a això i ens assegurem de formar a tot el nostre personal degudament. Tots els intervinents en el tractament de les seves dades personals estan subjectes al deure de confidencialitat.

Addicionalment, apliquem procediments tècnics per a reaccionar davant qualsevol sospita que pogués ser una bretxa de seguretat de les dades. En cas de ser necessari, li notificarem d'això així com a l'autoritat de control (l'AEPD a Espanya), d'acord amb la normativa vigent.

 

Com exercir els teus drets ARCOLP?

Tant el RGPD com la norma de transposició a la legalitat espanyola (la LOPDGDD), li garanteix l'exercici dels següents drets. Els pot exercir en qualsevol moment i sempre de manera gratuïta:

Derecho de acceso
El derecho a solicitar la restricción del tratamiento de sus datos.
Derecho de rectificación
El derecho a solicitar la corrección de errores en la información personal.
Derecho de cancelación/supresión (derecho al olvido)
El derecho a solicitar que eliminemos su información personal – en algunas situaciones.
Derecho de limitación
El derecho a solicitar la restricción del tratamiento de sus datos.
Derecho de oposición
El derecho a oponerse a: - al tratamiento de sus datos para marketing directo (incluido la creación de perfiles). - en ciertas circunstancias al hecho de que continuamos tratando sus datos. Por ejemplo, el tratamiento efectuado en base a nuestro interés legítimo.
Derecho de portabilidad
El derecho a recibir su información personal en una forma estructurada, en un formato legible y/o transmitir estos datos a un tercero – en situaciones concretas.
Decisiones individuales automatizadas
Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente.

Per a exercir qualsevol dels drets esmentats, pot escriure'ns amb la seva sol·licitud al correu electrònic específicament habilitat a aquest efecte: lopd@nouscims.com

 

També pot contactar directament amb el nostre Delegat de Protecció de Dades:

xavi@aurisadvocats.com

 

Haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud informació sobre què necessita amb exactitud i, en tot cas, acreditació de la seva identitat, vàlida en dret.

 

L'autoritat de control en matèria de protecció de dades

Esperem poder resoldre qualsevol qüestió o dubte que pugui preocupar-lo en relació la seva informació personal. Però si desitja interposar una queixa davant l'autoritat competent, té dret a això.

A Espanya la màxima autoritat en matèria de protecció de dades és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

https://www.aepd.es/es - Tel: 91 266 35 17.

 

Canvis en la present política de privacitat

Fundació Nous Cims es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

bottom of page