top of page

AVIS LEGAL

DOMUM PROGRAMME, d'ara endavant “Domum”, li dona la benvinguda al lloc web de Domum Programme (el “Lloc Web”). Domum és una iniciativa impulsada per la Fundació Nous Cims, fundació privada sense ànim de lucre amb domicili social a c/Entença, 332-334, 08029 Barcelona, Espanya, número de CIF G-66.621.350. Pot contactar amb nosaltres al telèfon 677 92 02 50 o en l’adreça de correu electrònic info@domumprogramme.org

Nous Cims està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques) amb el número d’inscripció 2937.

1. OBJECTE

Nous Cims i Domum, com a responsable del Lloc Web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús de www.domumprogramme.org, amb el qual es pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les seves condicions d’ús.

A través del web, Domum facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts sobre la Fundació i la seva activitat posats a disposició a través del lloc web. L’accés i l’ús d’alguns serveis pot requerir el registre previ com a membre del Lloc Web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’“usuari”), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

Aquest avís legal es va actualitzar per primer cop el 30 de novembre de 2022.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús del web

L’accés i utilització de la part pública del Lloc Web és de caràcter gratuït per a tots els usuaris, no requerint per a la seva visualització subscripció prèvia o registre. No obstant això, la presentació de determinats serveis per part de la Fundació pot requerir el registre de l’Usuari en els termes que es descriuen més endavant, i prèvia acceptació de determinades condicions específiques que desenvolupen i complementen aquest Avís Legal.

2.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, Domum condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Domum permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes duts a terme pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon als pares. És per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no són infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web

L’Usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà de fer servir la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercera informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 

(a) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar, o a la mateixa imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Domum s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre Lloc Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el seu correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, Domum no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Domum no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. GALETES

El lloc web del prestador pot utilitzar galetes (galetes, que són petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’Usuari que accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes emprades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas es faran servir les galetes per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veieu la nostra Política de Galetes.

5. ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des del Lloc Web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Domum no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Domum no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de la Fundació. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, Domum es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació, veieu la nostra Política de Privacitat.

 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, que inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, així com els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de Domum o, en cas que sigui necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del Lloc Web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública requereixen l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la Fundació serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir pel que fa als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual. No implica la menció o aparició al Lloc Web de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, ni tampoc suport, patrocini o recomanació per part del prestador.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic indicat anteriorment.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats que es desenvolupin en aquesta, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús.

bottom of page